Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ebooks.anubis-bulvest.com


ПРЕАМБЮЛ

Общите условия представляват договор, сключен онлайн между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и Анубис—Булвест ООД, с който те получават правото да използват услугите на сайта при спазване условията по-долу. Тези общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и услугите на сайта ebooks.anubis-bulvest.com. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците му ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват. Затова всеки ПОТРЕБИТЕЛ трябва да се запознае предварително с настоящите общи условия, което е в интерес на упражняване на правата му по Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за задълженията и договорите и Диpeĸтивa 2011/83/EC нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и Cъвeтa oт 25 oĸтoмвpи 2011 г.

І. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Анубис—Булвест ООД, наричано по-долу ДОСТАВЧИК и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на предоставяните от сайта услуги.

2. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОЛЗВАТЕЛЯ и услугите на сайта ebooks.anubis-bulvest.com

3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да ползва услугите на сайта.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

4. Информация за ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

4-1. Наименование: Анубис—Булвест ООД

4-2. Седалище и адрес на управление: София, ул. „Васил Друмев“ 36, тел.: 02 80 61 378, ел. поща: sales@anubis-bulvest.com

4-3. Вписване в публичния регистър на Агенцията по вписванията - ЕИК: 131576447

ІІI. ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ САЙТА

5. Продуктите, предлагани за продажба от ebooks.anubis-bulvest.com, представляват мултимедийни учебници и учебни помагала и образователни ресурси.

Повече информация относно предлаганите електронни продукти, какво представляват и как се четат можете да прочетете тук .

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

6-1. За да използва услугата, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

6-2. Паролата за отдалечен достъп се определя от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

6-3. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам”, „Регистрация” или друго изявление, в смисъл на съгласие ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

6-4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, изпратено от ДОСТАВЧИКА, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

6-5. При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни, които своевременно да актуализира в случай на промяна.

6-6. В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

7. Договорът се сключва на български език.

8. Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ са настоящите общи условия, достъпни на адрес ebooks.anubis-bulvest.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

8-1. Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ на услугата съгласно данните, предоставени от него при регистрацията и съдържащи се в личния му профил. За избягване на съмнение служат данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

8-2. ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

8-3. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. В случай че услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването ѝ се счита сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

8-4. В случай че услугата се използва без извършване на регистрация от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, договорът се счита сключен от момента на първото ѝ използване. В този случай настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на неговото преустановяване.

8-5. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат валидни, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднение при ползването на сайта от другите му ПОЛЗВАТЕЛИ, както и да използва услугата в противоречие с приложимото законодателство.

10. С оглед повишаване качеството на услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

11. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената „Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес ebooks.anubis-bulvest.com.

V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

12. ДОСТАВЧИКЪТ чрез сайта може да събира следната информация: името на интернет доставчика на ПОЛЗВАТЕЛЯ, неговия IP адрес (Internet Protocol), датата и часа на достъпа до сайта, страниците, които са посетени, както и Интернет адреса на уебсайта, от който ПОЛЗВАТЕЛЯТ е влязъл в сайта.

13. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, обработва и съхранява личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ единствено за целите и функционирането на сайта ebooks.anubis-bulvest.com, за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в сайтовете на Анубис-Булвест ООД при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. ДОСТАВЧИКЪТ ebooks.anubis-bulvest.com няма да отстъпва лични данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на трети лица за рекламни и промоционални цели.

14. Съобразно Закона за защита на личните данни, Ползвателят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на ebooks.anubis-bulvest.com при ползване от на сайта от него, както и на поправка на тези лични данни.

15. ДОСТАВЧИКЪТ ebooks.anubis-bulvest.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо с оглед нарушения от тяхна страна, в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

VІ. ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

16. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на информация относно продуктите, качени на сайта, цената им и начина на доставка – вж. т.ІV, и т.Х.

17. Срокът на валидност на предложенията в сайта, касаещи ПОЛЗВАТЕЛЯ е до момента на обявяването на промяната им в него.

18. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на рекламационни срокове – вж. т.ХІІІ.

19. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на отказ от конкретна поръчка преди изпълнението на договора за доставка на електронния продукт да е започнало, т.е. преди да е регистрирал кода за достъп в електронния четец на ДОСТАВЧИКА.

20. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на защита на данните, предоставени на ДОСТАВЧИКА – вж. т.V.

21. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на отказ от договора – вж. т. 38-2.

VІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

22. ДОСТАВЧИКЪТ притежава авторските права върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта. Те са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права и за нерегламентираното им използване се носи гражданска, наказателна и административнонаказателна отговорност по действащото българско законодателство.

23. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да цитира информация от сайта, като носи отговорност за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се посочи източникът.

24. Включването на връзки към материали от сайта в интернет страница на ПОЛЗВАТЕЛЯ се допуска само с изричното съгласие на Анубис—Булвест ООД.

25. Използването от ПОЛЗВАТЕЛЯ на материали, захранването на бази данни, публикуването, размножаването, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Анубис—Булвест ООД е забранено.

VIIІ. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

26. Всички цени показани на този уебсайт включват законово определените данъци и такси.

27. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на продуктите и услугите в сайта. Цените са валидни по отношение на ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на обявяването в сайта на промяната им.

ІХ. ПЛАЩАНИЯ

Видове плащания:

28. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да плати с дебитна или кредитна карта, чрез ePay.bg, PayPal и на касите на EasyPay.

29. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването на плащането чрез активиране на услугата или чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

30. След направена покупка ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи имейл, съдържащ детайлите на неговата поръчка и кодове за сваляне на избраните продукти.

31. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, притежатели на кредитни или дебитни карти са обект на контролни проверки и разрешение от издателя на картите. Ако издателят на картата откаже да даде разрешение за плащане, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката.

32. ДОСТАВЧИКЪТ не пази информация за кредитни или дебитни карти на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

X. ДОСТАВКА

33. Доставката на електронните продукти се осъществява, до 24 часа след извършване на плащане от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез изпращане на имейл съдържащ детайлите на поръчка, кодове за сваляне на закупените продукти и платежен документ.

34. ДОСТАВЧИКЪТ ebooks.anubis-bulvest.com си запазва правото да уведоми ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, при възникнала непредвидена ситуация, в която доставката няма да бъде осъществена в предварително упоменатият срок.

ХІ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА.

35. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, когато продуктът не може да бъде инсталиран или не функционира, поради неизправност на техниката на ПОЛЗВАТЕЛЯ или заради състоянието на връзката към интернет.

35-1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, когато сайтът съдържа линкове към сайтове на трети лица, за тяхното съдържание или сигурност.

XІІ. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

36. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да упражни правото на отказ от поръчка при извършване на доставка на електронен продукт, когато е регистрирал кода за достъп в електронен четец на ДОСТАВЧИКА.

36-1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично и предварително заявява, че е информиран, че ще загуби правото на отказ от поръчка по този начин, след като регистрира кода в електронен четец на ДОСТАВЧИКА, и потвърждава съгласието си с това условие.

ХІІІ. ГАРАНЦИЯ

37. В съответствие с чл. 117 от Закона за защита на потребителите ДОСТАВЧИКЪТ дължи законова гаранция за съответствие на продукта с договореното. Предвидено е тя да е в сила до 2 (две) години от успешното инсталиране на закупеното съдържание на компютъра на ПОЛЗВАТЕЛЯ, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието с договореното.

37-1. Гаранцията не се отнася за случаите, в които ПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва нелицензирана операционна система, техниката, която ползва не е в изправност или няма нужните технически характеристики.

37-2. Рекламациите се предявяват на sales@anubis-bulvest.com и на адрес: гр. София, ул. Младен Павлов 1, 5 ет.

XIV. ИЗМЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

38. ДОСТАВЧИКЪТ има право на частични или пълни промени в която и да е част от настоящите общи условия без предизвестие и без ограничение.

38-1. Промените се прилагат от момента на публикуването им в сайта.

38-2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като уведоми за това ДОСТАВЧИКА чрез комуникацията, установена в сайта.

38-3. Измененията в общите условия обвързват ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато последният не е упражнил правото си по т. 38-2.

39. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на услугата, както и на достъпа до всички функции на услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.

40. ДОСТАВЧИКЪТ може да наложи без предизвестие допълнителни ограничения върху някои функции и услуги върху достъпа до части или цялата услуга на отделен ПОЛЗВАТЕЛ.

41. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за телефонни и мрежови връзки и услуги, включително покритието или прекъсването на връзката, както и за каквито и да било щети, загуба на данни и програми, разходи за заместващи услуги или прекъсване на услугата, произтичащи от използването на сайта ebooks.anubis-bulvest.com, включително и в случаите, когато ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен за възможността от такива щети.

XIV. ЮРИСДИКЦИЯ ЗА СПОРОВЕ

42. За всички възникнали спорове по тълкуването и изпълнението на общите условия се прилагат законите на Република България и ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

За всички неуредени въпроси с настоящите общи условия се прилага действащото българско законодателство.


Последна актуализация: 27.09.2017г.