Лични данни

С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на учебници, учебни помагала и материали, речници и всички други продукти, които се предлагат за онлайн продажба от „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД ООД за срок от 20 години.

Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД: правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД, подписано от мен и подадено до адреса на „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД в гр. София, ул. „Никола Тесла“ №5, сграда BSR 2, ет.4; правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратя имейл на p.andreeva@klett.bg; Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация.