Политика за поверителност

Кои сме ние?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД.

„АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131576447, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Оборище“, ул. "Васил Друмев " No 36, email: p.andreeva@klett.bg.

Какво представляват Политиките за поверителност

Тези политики по поверителност имат за цел да Ви представят изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви Ваши лични данни се събират при използване на https://www.anubis-bulvest.com (“Уеб-сайта“), каква е целта на тяхното събиране и какви са Вашите права в тази връзка, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашите Политики за поверителност?

„АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД, е регистрирано като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с Удостоверение № 250188.

Длъжностно лице по защита на личните данни в „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД е Полина Андреева тел. 02/80 61 301 , email: p.andreeva@klett.bg.

В качеството си на администратор на лични данни, „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на УЕБ-САЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

Каква лична информация се събира на УЕБ-САЙТА?

САЙТЪТ събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги:

 • електронна поща, в случаите, когато предоставяте Ваш имейл адрес за получаване на нашия бюлетин;
 • електронна поща, име, фамилия, телефон, факс, адрес, образование, организация, длъжност, в случаите, когато попълвате формата за регистрация, изпращане на съобщения и искате да изпратите коментари, мнения, предложения, въпроси и други;
 • IP адрес, когато използвате услуги на УЕБ-САЙТА или преглеждате предоставено на УЕБ-САЙТА съдържание;
 • Бисквитки, за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

За какво се използва събраната информация?

 • Когато предоставяте имейл адреса си за получаване на нашия бюлетин, ние използваме тази информация, за да научавате първи за новите промоции от УЕБ-САЙТА, както и за да Ви информираме относно рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД;
 • При изпращане на съобщение, чрез определената за целта форма, използваме данните Ви, за да имаме обратна връзка с Вас и да отговорим своевременно на Вашите въпроси, предложения и др.;

При попълването на всяка една от гореизброените форми на УЕБ-САЙТА, свързани с предоставяне на лични данни, ще намерите изрично в отделен текст целта на събиране на конкретни лични данни, както и правата Ви като потребители.

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД е 20 години.

Трансферираме личните Ви данни към

Като част от една група дружества, всички или част от събираните от „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД лични данни се трансферират и/или обработват от останалите дружества в групата - „Клет България” ООД, ЕИК 130878827, „Издателска къща АНУБИС“ ООД, ЕИК 831182181 и „БУЛВЕСТ-2000“ ООД, ЕИК 831473703.

Личните данни, които се обработват за Вас се трансферират и към куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната и извън нея, печатници за отпечатване и предоставяне на удостоверения от квалификационни курсове, хотели за провеждане на срещи, НАП и НОИ за изплащане на хонорари, компании притежаващи електронни платформи с цел предоставяне на електронни продукти и услуги, туроператори с цел организиране на екскурзии, търговски представители – юридически и физически лица с цел дистрибуция, НАП и НОИ за изплащане на хонорари, HURIX SYSTEMS PRIVATE LIMITED, a company incorporated in India and having address at Unit No. 102, 1st Floor, SEEPZ - SEZ, Andheri (East), Mumbai - 400 096 (“Hurix”) /https://kitaboo.com/privacy-policy/ с цел предоставяне на достъп до електронни учебници и електронно учебно съдържание.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на Законодателството.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБ-САЙТА?

 • Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на p.andreeva@klett.bg или с писмено заявление до „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД в гр. София, ул. "Никола Тесла" 5, сграда BSR II, ет. 4;
 • Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе цели, като изпратите имейл на p.andreeva@klett.bg или с писмено заявление до „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД в гр. София, ул. "Никола Тесла" 5, сграда BSR II, ет. 4;
 • Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от „АНУБИС-БУЛВЕСТ“ ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.
 • Имате право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Имате право да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Промени в Политиките за поверителност

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.